skip to main content

Students & Parents

 

 

The Student Services Division encompasses several areas of responsibility:

Văn Phòng Dịch Vụ Học Sinh bao gồm các lãnh vực trách nhiệm như sau:

  • Intra-District Transfer Application: This form is to be used when requesting a transfer from one East Side school to another East Side school.  Transfers for the following school year may be submitted to the student's home school beginning March 1st.                                                    Đơn này cần điền khi xin chuyển từ một trường trong Học khu East Side qua một trưởng khác cũng trong Học khu East Side cho năm học sau và có thể nộp đơn ở trường nhà của học sinh bắt đầu ngày 1 tháng 3.

  • Inter-District Transfer Application Process:  This form is available in Student Services at the District office.  This type of transfer is between the East Side Union High School District and other districts (i.e. San Jose Unified, Milpitas Unified, Morgan Hill Unified School District, etc).         Đơn này có tại Văn phòng Student Services tại Học khu. Đơn này cần điền khi xin chuyển từ một trường trong Học khu East Side sang một trường ở Học khu khác (như San Jose Unified, Milpitas Unified, Morgan Hill Unified School District, v.v..)

 

 


Safe & Healthy Kids Annual Report            Bản Tường trình Hàng Năm về Trẻ Em An toàn & Lành mạnh 

 

Mission Statement
Top of Page

It is the mission of the Student Services Division of the East Side Union High School District to provide a safe and effective learning environment.  We are committed to providing support to all students and their families enabling each and every student the opportunity to learn and study in a safe and secure environment.
 
Tuyên bố Sứ mệnh
Văn phòng Dịch vụ Học sinh tại Học Khu Trung Học East Side mang sứ mệnh cung cấp một môi trường học an toàn và hiệu quả. Chúng tôi cam kết cung cấp sự hỗ trợ cho tất cả học sinh và gia đình của các em để mỗi học sinh đều có cơ hội học trong một môi trường an toàn và chắc chắn.

Useful Links
Top of Page

City Year is a national nonprofit organization that unites young people from all backgrounds for a year of full-time service to community and country. They work in schools and neighborhoods to help children and families succeed. As tutors, mentors, and role models, City Year's young leaders are uniquely positioned to connect with children and help them stay on track - and get back on track - to graduate. Corps members make a difference in the lives of children and transform schools and neighborhoods across the United States and in South Africa.  For more information, please click here.
 
Các Nối kết Hữu dụng
City Year là một tổ chức bất vu. lợi nhằm quy tụ thanh thiếu niên từ nhiều lý lịch để phục vụ cộng đồng và tổ quốc toàn năm. Ho. làm việc trong trường và hàng xóm để giúp các em và gia đình thành công. Là những người dạy kèm, cố vấn, người làm gương, những người lãnh đạo trẻ của City Year đứng trong vị trí độc đáo để nối kết trẻ em và giúp các em đi đúng hướng - và trở lại đúng hướng - để tốt nghiệp. Các thành viên đã tạo nhiều sự thay đổi trong đời sống của trẻ em và biến đổi các trường học và hàng xóm ở Mỹ và Nam Phi. Để biết thêm chi tiết, xin nhấn vào đây click here.