skip to main content

Boundaries

District Boundary Map
Bản đồ Ranh giới Học khu
Top of Page

Click the map below to view the district boundary map for all schools.

Nhấp vào bản đồ bên dưới để xem bản đồ ranh giới học khu cho tất cả các trường.

East Side Union High School District Attendance Boundaries Map

Guide to locate your address on the district boundary map (PDF | Google Doc)

Hướng dẫn xác định vị trí địa chỉ của quý vị trên bản đồ ranh giới học khu (PDF | Google Doc)

Attendance Area Locator
Định vị Trường có thể Ghi danh Học
Top of Page

If your home is located near a school boundary, please check the Attendance Area Locator for the most accurate information.
Nếu nhà quý vị nằm gần ranh giới trường học, vui lòng kiểm vói Bộ Định vị Khu vực trường (Attendance Area Locator) có thể theo học để biết thông tin chính xác nhất.