skip to main content

College & Career Readiness

Your Guide to High School & College Readiness
Top of Page

 
East Side Union High School District strives to ensure that all parents and students are well-informed on how to plan for success in high school and attend a college or university.
 
All of our schools are equipped to prepare your child to enter and meet the academic demands of college.  At each grade level, counselors meet with all students to discuss personal and academic exploration, and refinement of career and college goals through a Guidance Plan.
 
East Side Union is committed to ensuring equal opportunities for all students in admissions and access to the district’s educational programs, guidance and counseling programs, athletic programs, testing procedures, and other activities. In addition, when exploring the possibility of careers and courses leading to such careers, counseling staff shall not differentiate career, vocational, or higher educational opportunities on the basis of the sex of the students.  School programs and activities shall be free from discrimination, including harassment, bullying, and intimidation, on the basis of actual or perceived disability, gender, gender identity, gender expression, nationality, race or ethnicity, religion, sexual orientation, or any other characteristic that is contained in the definition of hate crimes set forth in Section 422.55 of the Penal Code. Discrimination also is prohibited based on a person’s association with a person or group with one or more of these actual or perceived characteristics. 
 
To download the document click on the language you prefer to read:
                  English                Vietnamese                Spanish
 
Hướng Dẫn cho Bạn Sẵn Sàng ở Trung Học và lên Đại Học
 
Học khu Trung Học East Side cố gắng đảm bảo rằng tất cả phụ huynh và học sinh đều được thông tin đầy đủ về cách lập kế hoạch để thành công ở trung học và lên một trường cao đẳng hoặc đại học. Tất cả các trường của chúng tôi đều được trang bị để chuẩn bị cho con bạn bước vào và đáp ứng nhu cầu học tập của đại học. Ở mỗi cấp lớp, các giáo sư cố vấn gặp gỡ tất cả học sinh để thảo luận về khám phá cá nhân và học tập, đồng thời sàng lọc các mục tiêu nghề nghiệp và đại học qua Kế hoạch Hướng dẫn. Học Khu East Side cam kết đảm bảo cơ hội bình đẳng cho tất cả học sinh trong việc nhập học và tiếp cận với các chương trình giáo dục, hướng dẫn và cố vấn, chương trình thể thao, quy trình kiểm tra và các sinh hoạt khác. Ngoài ra, khi khám phá khả năng về nghề nghiệp và các khóa học dẫn đến những nghề nghiệp đó, nhân viên cố vấn không được phân biệt các cơ hội nghề nghiệp, học nghề hoặc cơ hội giáo dục cao hơn dựa trên giới tính của học sinh. Các chương trình và sinh hoạt của trường sẽ không có sự phân biệt đối xử, bao gồm quấy rối, bắt nạt và đe dọa, trên cơ sở tình trạng khuyết tật thực tế hoặc được nhận thức, giới tính, nhận dạng giới tính, biểu hiện giới tính, quốc tịch, chủng tộc hoặc sắc dân, tôn giáo, khuynh hướng tình dục hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác có trong định nghĩa về tội ganh ghét được nêu trong Mục 422.55 của Bộ luật Hình sự. Phân biệt đối xử cũng bị cấm dựa trên sự liên kết của một người với một người hoặc một nhóm có một hoặc nhiều đặc điểm thực tế hoặc nhận thức này.
 
Để tải xuống tài liệu tiếng Việt, xin nhấp vào  đây .