skip to main content

A-G

A-G Board Adopted Resolution
Top of Page

Resolution #2010/2011-17 College and Career Readiness for All
 
 
On November 18, 2010, the East Side Union High School District Board of Trustees adopted Resolution #2010/2011-17 College and Career Readiness for All.  The Resolution makes a-g college requirements as the default placement for 9th and 10th grade students, unless otherwise state in an Individualized Education Plan (IEP).  Also, the Resolution memorializes the District's commitment to providing a rigorous academic curriculum and support that prepares students for postsecondary educational and career options.
 
Click here to view Board adopted A-G Resolution #2010/2011-17 College and Career Readiness for All.
 
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ A-G
Nghị Quyết #2010/2011-17 Sẵn sàng cho Đại Học và Nghề Nghiệp cho Tất Cả
 
Vào ngày 18 tháng 11, 2010, Hội Đồng Quản Trị Học Khu chấp thuận Nghị Quyết #2010/2011-17 Sẵn sàng cho Đại Học và Nghề Nghiệp cho Tất Cả. Dựa theo Nghị quyết này, các em lớp 9 và lớp 10 sẽ được tự động xếp vào các lớp với học trình chuẩn bị lên Đại học (A-G), trừ khi có quy định khác trong Kế hoạch Giáo dục Cá nhân (IEP). Đồng thời, Nghị quyết nhắc đến sự cam kết của Học khu nhằm cung cấp một chương trình học nghiêm ngặt và hỗ trợ việc chuẩn bị học sinh cho đại học và nghề nghiệp sau trung học. 
 
Xin nhấn vào đây để xem Nghị Quyết #2010/2011-17 Sẵn sàng cho Đại Học và Nghề Nghiệp cho Tất Cả.

A-G Graduation Requirements
Top of Page

 
 
A-G Graduation Requirements Brochure
 
Making our schools the most student-centered and innovative academic,
athletic, cultural and career-preparatory centers of learning in our community
 
The Subject Requirement, more commonly referred to as the “A-G” subject requirements, is one of three requirements needed to enter UC as a freshman.  Specifically, students must complete a pattern of 15 college-preparatory courses drawn from the areas of History/Social Science, English, Math, Lab Science, a language other than English, the Visual and Performing Arts and the college-preparatory elective.  (click here to read more)
 
Điều kiện Tốt nghiệp A-G
Tài liệu thông tin về Điều kiện Tốt nghiệp A-G
 
Làm cho các trường của chúng ta là nơi đặt trọng tâm vào học sinh và sáng tạo trong việc học thuật, thể thao, văn hóa, và là trung tâm học hỏi chuẩn bị cho nghề nghiệp trong cộng đồng chúng ta.
 
Các Môn học Bắt buộc phải lấy ở trung học, thường được gọi là các môn học "A-G", là một trong ba điều kiện cần có để lên Đại học UC cho sinh viên năm thứ nhất. Cụ thể là học sinh cần hoàn tất 15 lớp chuẩn bị đại học từ các bộ môn Lịch Sử/Khoa Học Xã Hội, Anh Văn, Toán, Khoa Học Thí Nghiệm, một ngôn ngữ ngoài tiếng Anh, Nghệ Thuật Trình Diễn hoặc Tạo Hình và các môn tự chọn chuẩn bị lên đại học. (Xin nhấn vào đây để đọc thêm vê A-G )