skip to main content

Uniform Complaint Procedures

Board Policy 1312.3: Uniform Complaint ProceduresTop of Page

 
 

The Governing Board recognizes that the district has the primary responsibility to insure compliance with applicable state and federal laws and regulations governing educational programs. The district shall investigate any complaints alleging failure to comply with such laws and/or alleging unlawful discrimination, harassment, intimidation or bullying, and shall seek to resolve those complaints in accordance with the district's uniform complaint procedures.

 
 
 
 

“La Mesa Directiva de Educación del Distrito reconoce que el distrito tiene la responsabilidad primaria de asegurar que se cumplan las leyes y regulaciones estatales y federales en sus programas educativos. El distrito investigará cualquier queja que sea presentada sobre el incumplimiento de estas leyes y/o sobre casos de discriminación, acoso, intimidación o abuso y tratará de resolver estas quejas de acuerdo a los procedimientos formales de quejas del distrito.”

 
 
 
 

Hội Đồng Quản Trị nhận thấy Học Khu có trách nhiệm tiên quyết là bảo đảm tuân hành mọi luật pháp và quy định hiện hành của tiểu bang và liên bang về các chương trình giáo dục. Học Khu phải điều tra bất kỳ sự khiếu nại nào cáo buộc không tuân thủ các luật lệ và/hoặc kỳ thị, sách nhiễu, hăm dọa hay bắt nạt phi pháp, và phải tìm cách giải quyết những khiếu nại đó theo thủ tục khiếu nại đồng nhất.