2016 FMP Existing Planning Analysis - Supplemental Reference Documents

ESUHSD Facilities Information

Facilities Master Plan Board Policy, Administration Regulations

Roof Needs Assessment

HVAC Needs Assessment

2008 ESUHSD Academic Master Plan

School Site Council Meetings

      Site      Start Time March 2016 Meeting April 2016 Meeting May 2016 Meeting  August 2016 Meeting September 2016 Meeting
AH 4:00pm 7 4 2    
APO  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
CAL 6:00pm 16 20 11 17 21 
EV   21 25 N/A  23  
FH 6:00pm 16 20 N/A   24  21 
IAC  N/A  N/A N/A   N/A  N/A  N/A 
IH  5:30pm 1  5  3  2  6
JL 3:30pm 8 12 10    
MP 5:30pm 1 5 3  N/A  6
OAC            
OG 3:30pm 16 20 N/A    
PEG N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
PH 3:45pm 15 19 17 N/A  20 
PHX Meeting is held 1st or 2nd week of every school month, based on availability of primary counsel member 
ST 3:15pm 3 7 4 N/A   
SC  5:30pm 8  12  10 N/A  13 
WCO 6:00pm 2 6 4 N/A  7
YB 6:30pm 7 4 2    
 
Non-Discrimination Statement

East Side Union High School District prohibits discrimination, harassment, intimidation and bullying in educational programs, activities, or employment on the basis of actual or perceived ancestry, age, color, disability, gender, gender identity, gender expression, nationality, race or ethnicity, religion, sex, sexual orientation, parental, pregnancy, family or marital status, or association with a person or a group with one or more of these actual or perceived characteristics. East Side Union High School District requires that school personnel take immediate steps to intervene when safe to do so when he or she witnesses an act of discrimination, harassment, intimidation, or bullying.

Questions or complaints of alleged discrimination, harassment, intimidation and bullying or title IX equity and compliance concerns should be directed to the Office of the Associate Superintendent of Instructional Services at (408) 347- 5061 or 830 N. Capitol Ave, San Jose, Ca 95133.


Declaración Contra la Discriminación

El Distrito Escolar Unificado de Preparatoria East Side prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación y el abuso en los programas educativos, las actividades o el empleo por causas de ascendencia real o percibida, edad, color de la piel, discapacidad, género, identidad de género o expresión de género, nacionalidad, raza u origen étnico, religión, sexo, orientación sexual, estado de paternidad, embarazo o estado familiar o civil o asociación con una persona o grupo de personas con una o más de estas características reales o percibidas. El Distrito Escolar Unificado de Preparatoria East Side requiere que el personal escolar tome los pasos necesarios inmediatamente para intervenir cuando sea seguro hacerlo en caso de ser testigos de un acto de discriminación, acoso, intimidación o abuso.

Las preguntas o quejas de acusaciones de discriminación, acoso, intimidación y abuso o las preocupaciones sobre la igualdad y el cumplimiento de la ley con relación al artículo IX del Código de Educación deben ser dirigidas a la Oficina del Asistente del Superintendente para los Servicios de Enseñanza al (408) 347-5061 o a la siguiente dirección: 830 N. Capitol Ave, San José, Ca 95133.


Tuyên Bố Không Phân Biệt Đối Xử
(Non-Discrimination Statement)

Học Khu Trung Học East Side nghiêm cấm mọi hành vị kỳ thị, quấy nhiễu, hăm dọa và bắt nạt trong các chương trình giáo dục, các hoạt động hoặc trong công việc không được đặc trên cơ sở về tổ tiên, chủng tộc hoặc sắc tộc, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, cha mẹ, người mang thai, gia đình, hoặc tình trạng hôn nhân, hoặc liên hệ với một người hoặc một nhóm với nhiều điểm thực tế hoặc đặc điểm về nhận thức. Học Khu Trung Học East Side đòi hỏi nhân viên nhà trường phải tiến hành ngay các biện pháp can thiệp một cách an toàn khi họ chứng kiến các hành vi kỳ thị, quấu rối, hăm dọa hoặc bắt nạt.

Nếu có các câu hỏi hoặc khiếu nạo về sự phân biệt đối xử, sách nhiễu, hăm dọa và bắt nạt hoặc liên quan đến Title IX sự công bằng và tuân thủ các điều này xin qúy vị liên lạc với Văn phòng Phó Tổng Giám Đốc Đặc Trách Giáo Dục tại số điện thoại (408) 347-5061 hoặc địa chỉ 830 N. Capitol Ave, San Jose, CA 95133.