skip to main content

New Students

New Students
Top of Page

Students must live within the East Side Union High School District boundaries to attend one of our schools. Please click the link below and enter your address to verify your school of attendance.
 
Các Học sinh Mới
Học sinh phải sống trong ranh giới của Học khu Trung học East Side để theo học tại một trong các trường của chúng tôi. Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới và nhập địa chỉ của mình để xác minh trường bạn sẽ theo học.

​New Student Online Registration
Top of Page

East Side Union High School District offers two ways to use online registration for students new to our district, including incoming freshmen.  After you have completed and submitted the online registration application, contact your school Registrar to make arrangements for submission of your required registration documents.
 
 
Click on the School Contact List for registration dates and hours.
 
IMPORTANT:  Registration is not complete until all documents have been verified by the school site Registrar. 
 
Ghi danh Trực tuyến cho Học sinh Mới
Học khu Trung học East Side cung cấp hai cách để ghi danh trực tuyến cho học sinh mới đến học khu của chúng tôi, bao gồm cả học sinh lớp 9. Sau khi bạn hoàn tất và gởi đơn trực tuyến, hãy liên lạc nhân viên phụ trách ghi danh (registrar) tại trường để sắp xếp đến nộp các giấy tờ cần thiết.
 
Nhấp vào School Contact List (Danh sách Liên lạc của Trường) để biết ngày và giờ ghi danh.
 
QUAN TRỌNG: Thủ tục ghi danh không hoàn tất cho đến khi tất cả các tài liệu đã được xác minh bởi nhân viên phụ trách ghi danh.
 

You can ENROLL in school!
McKinney-Vento Act
 
Bạn có thể GHI DANH vào trường!
Đạo luật McKinney-Vento
                                                      Thông tin tiếng Việt
Top of Page

Accessing Online Registration
Top of Page

 
Important notes before you begin:
 • Our online registration system works best on a laptop or desktop computer using Chrome or Firefox.
 • Please make sure to allow pop-ups. 
 • Every parent will need a valid email address for the Infinite Campus Parent Portal account.  If you do not have an existing email address, you can create one using one of the free email sites, such as Yahoo or Google.

  Truy cập Ghi danh Trực tuyến
  Ghi chú quan trọng trước khi bạn bắt đầu:
  • Hệ thống đăng ký trực tuyến của chúng tôi hoạt động tốt nhất trên máy vi tính xách tay hoặc máy để bàn sử dụng Chrome hoặc Firefox.
  • Vui lòng cho phép các pop-ups bật lên.
  • Mỗi phụ huynh sẽ cần một địa chỉ email hợp lệ cho tài khoản thông tin dành cho phụ huynh trong infinite Campus. Nếu bạn không có địa chỉ email hiện nay, bạn có thể tạo một địa chỉ bằng cách sử dụng một trong các trang email miễn phí, chẳng hạn như Yahoo hoặc Google.
ESUHSD Online Registration (email)
Parent/guardians who have an email address can register their student using the online registration email link below.  ESUHSD will send a registration link to verify your email address and to begin online registration.
 
Ghi danh Trực tuyến ESUHSD (email)
Phụ huynh/Người giám hộ có địa chỉ email có thể nộp đơn cho con em mình bằng cách sử dụng liên kết email trực tuyến bên dưới. ESUHSD sẽ gởi một liên kết ghi danh để xác minh địa chỉ email của bạn và bắt đầu thủ tục ghi danh trực tuyến.
 
  
ESUHSD Online Registration (kiosk)
The kiosk button below is for parents/guardians who do not have an email address and wish to register their child or are logging back in to complete registration.
 
 
Ghi danh trực tuyến ESUHSD (Kiosk)
Nút ki-ốt bên dưới dành cho phụ huynh/người giám hộ không có địa chỉ email và muốn ghi danh cho con em mình hoặc đăng nhập trở lại để hoàn tất ghi danh.
 
 
 
Online registration kiosks are also available at all of our schools.  Check registration hours by clicking the School Contact List.
 
If you need assistance with the process, please review our Online Registration Guide.
 
Các Ki-ốt ghi danh trực tuyến cũng có tại tất cả các trường học của chúng tôi. Xem giờ ghi danh bằng cách nhấp vào
School Contact List (Danh sách Liên lạc của Trường).
 
Nếu bạn cần hỗ trợ về quy trình, vui lòng xem lại Online Registration Guide (Hướng dẫn Ghi danh trực tuyến) của chúng tôi.
 

Phụ huynh/Người giám hộ của học sinh ghi danh vào Học khu được yêu cầu cung cấp các tài liệu sau đây:
 • Thẻ nhận dạng của phụ huynh/người giám hộ: thẻ ID có ảnh do chính phủ cung cấp (bằng lái xe, hộ chiếu hoặc thẻ căn cước)
 • Nhận dạng học sinh: Giấy Khai sinh bản gốc, Hộ chiếu hoặc Giấy Chứng nhận Rửa tội
 • Xác minh địa chỉ/bằng chứng cư trú:
              - Hợp đồng thuê/mướn; hợp đồng thế chấp; hóa đơn thuế tài sản
              - Thông tin liên lạc qua thư hiện tại, chẳng hạn như hóa đơn điện nước, hoặc báo cáo tài chánh có tên phụ huynh/người giám hộ
                và địa chỉ hiện tại
 • Hồ sơ chích ngừa và hồ sơ xét nghiệm bệnh lao hiện tại của học sinh
 • Học sinh chuyển đến từ bên ngoài Quận hạt Santa Clara phải có một trong hai giấy tờ sau đây tại thời điểm ghi danh: 
                        - Xét nghiệm lao gần đây được thực hiện tại Hoa Kỳ trong vòng 12 tháng qua, HOẶC
                        - Mẫu đánh giá Rủi ro Bệnh Lao của Quận hạt Santa Clara được hoàn thành bởi một cơ quan y tế chăm sóc chính
                          ở Hoa Kỳ trong vòng 12 tháng qua.
              
            - Giấy rút tên từ trường cũ
            - Bảng điểm học, điểm khi rút tên từ trường cũ, học bạ gần đây nhất
            - IEP hiện tại hoặc Kế hoạch 504 (cho các em thuộc Chương trignh Giáo dục Đặc biệt hoặc Hỗ trợ 504)
 

Registration Documents (required)

Parents/Guardians of students enrolling in the District are asked to provide the following documents:
 • Parent/Guardian Identification:  Government Issued Photo ID (driver’s license, passport, or ID card)
 • Student Identification: Original Birth Certificate, Passport, or Baptism Certificate
 • Verification of address/proof of residency:
  • lease/rental agreement; mortgage agreement; property tax bill
  • current mailed communication, such as utility bills or financial statements, showing parent/guardian name and current physical address
 • Student’s current Immunization record and TB screening record 
  • Students transferring from outside of Santa Clara County must have either of the following at the time of registration: 
   • A recent TB test done in the United States dated within the past 12 months; OR
   • A Santa Clara County TB Risk Assessment form completed by a primary care provider in the United States dated within the past 12 months
 • Withdrawal papers from previous school
 • School Transcript; withdrawal grades; most recent report card
 • Current IEP or 504 Plan (for those students receiving Special Education services or 504 Accommodations)

Health Forms

Release Agreements

Please print and complete any form that applies to your student.

Notifications