skip to main content

Instruction

Mission
Sứ Mệnh
Top of Page

The East Side Union School District will provide a quality educational environment dedicated to developing lifelong learners who are prepared to participate creatively and productively in shaping the future.
 
Học khu Trung học East Side sẽ cung cấp một môi trường học tập chất lượng nhằm phát triển việc học lâu dài để chuẩn bị học sinh tham gia một cách sáng tạo và năng suất trong việc định hình cho tương lai.

Links
Đường Nối kết
Top of Page

Đường Nối kết Tài liệu cho Giáo sư về Tài nguyên cho Học sinh/Gia đình